17 June 2009

СТУДЕНТСКО ТВОРЧЕСТВО

(КСТ, 1 курс, задочно обучение)
(Правописът е запазен...)
• Персоналният компютър се състои от външна, вътрешна и операт. памет, управленческо устр., вх. и изх. устр. аритметико-логич. устр., централен процесор.
• Анал.-логическото у-во прави анализ на дадената задача и извършва логически операции.
• Памет - съдържа програми преобразуващи командите в машинен език
• Характерно за ОП е това, че при изключване на компютъра закодираната информация губи своята себестойност.
• HDD - това е т.нар. вътрешна памет ...
• RAM - намира се в долните етажи на паметта. Когато въвеждаме нова информация старата се изтрива.
• RAM - т.нар. външна памет ...
• Входни устройства - регенерират информацията, оперативна памет - съдържа най-често използваните компоненти на компютъра.
• Входящото устройство служи за вкарване на данни в компютъра. Изходящото устройство служи за изкарване на данни от компютъра. Комуникационното устройство служи за комуникацията между отделните елементи в компютъра.
• Входни устройста: сигнали за анализиране на глас
• Изходни устройства: скенер, мишка, CD ROM, звукозаписните устройства, дискета
• CD - съхранява се малка по обем информация сравнително евтина.
• (три входни и три изходни устройства) сървър, си ди ром, модем, принтер, софтуеър, клавиатура
• Комуникац. устр-ва: звукови карти, камери ...
• При коаксиалния кабел шумът е по-защитен отколкото при усуканата двойка.
• Коаксиалният кабел не е подходящ за големи разстояния, защото имаме отслабване на звука.
При натоварване на линията сигнала се губи.
Предимство - високо ниво на шумова защита и изкривяване на сигнала.
Недостатък - труден за констроиране
• При усуканата двойка имаме сравнително добро отслабване на сигнала с увеличаване на разстоянието.
• Усуканата двойка не осигурява много добро качество на предавания сигнал има по висока шумозаглушаемост при увелич. на разстоянието от коаксиалния кабел.
Предимство - лесен за констроиране
• (предимство на локалната мрежа пред несвързаните компютри) Получаване на огромно количество информация без да е нужно да я знаеш.
• Системно програмиране е използването на команди от системата за създаване на fail и извършване на операци със системата, а приложното програмиране се извършва с програмни езици като PASCALL, C++, BASIC и др. служи за създаване на софтуер който да ползват хората и машините.
• Системното програмиране се извършва от висококвалифицирани програмисти, при него имаме програма, която изпълнява множество от функции имащи определена цел.
• ... т.е. системното програмиране е програма на ниско ниво ...
• Системното програмиране е записването на системни програми ...
• Системно програмиране - програмиране чрез използване на програми и файлове които дадена опер. система съдържа.

No comments: